Tanssitaidetoimikunta vastaa

Vastine KokoTeatteri yhdistys ry:n, M.A.D Tanssimaisterit ry:n ja Pikinini Meri ry:n avoimeen kirjeeseen.

Valtion tanssitaidetoimikunnan jakamat toiminta-avustukset ovat vuosittain myönnettäviä harkinnanvaraisia avustuksia. Päätökset syntyvät kokoustilanteessa vertailun perusteella sen jälkeen, kun hakemuksiin on asianmukaisesti perehdytty. Toimikunnan näkemys ryhmien kanssa käytyjen keskustelujen sisällöstä eroaa kannanotossa esitetystä, sillä keskusteluissa tuli esiin ryhmien toiminnassa esiintyviä ongelmia ja toimikunta esitti myös kriittisiä näkemyksiä. Avustusta ryhmille haluttiin myöntää, mutta se myönnettiin erityisavustuksena, ei toiminta-avustuksena. Mitään tukea ei siis ole lakkautettu, koska vuosittain myönnettävä harkinnanvarainen tuki ei ole jatkuvaa.


 

Valtion tanssitaidetoimikunta on käsitellyt kirjettänne ja haluaa nostaa esiin muutamia huomioita.

Taidetoimikuntien toiminta pohjautuu vertaisarviointiin, jossa päätöksiä tehtäessä toimikunta käyttää sille kuuluvaa tarkoituksenmukaisuusharkintaa eli ns. vapaata harkintaa. Vertaisarvioinnin yleisenä lähtökohtajana on toimikunnan asiantuntijuus omasta taiteenalastaan, mikä korostuu taiteellista toimintaa arvioitaessa. Avustuksista päättäessä toimikunta kiinnittää lisäksi huomiota hakijan toiminnan yleiseen merkitykseen taiteenalansa kentällä, toiminnan laajuuteen ja yleiseen vaikuttavuuteen sekä yhteisön talousarvioon ja toiminnan organisointiin. Nämä yleiskriteerit tuodaan esiin myös avustusten hakuohjeissa (www.taiteenkeskustoimikunta.fi). Hakemuksia ja päätöksiä käsiteltäessä huomioidaan myös toimijoiden esitys- ja yleisömääriä, mahdollisia työllistämisvaikutuksia sekä alueen muut tanssin alan toimijat.

Toimikunnan jakamat toiminta-avustukset, kuten kaikki toimikunnan myöntämät avustukset, ovat vuosittain myönnettäviä harkinnanvaraisia avustuksia. Toimikunnalla on päätettävänä tanssitaiteen kentällä toimiville yhteisöille kaksi avustusmuotoa: yleisavustus (eli toiminta-avustus) ja erityisavustus. Yhteisöjen tulee itse määritellä mitä avustusta hakevat, koska päätöksiä ei voi etukäteen ennakoida. Päätökset syntyvät kokoustilanteessa vertailun perusteella sen jälkeen, kun hakemuksiin on asianmukaisesti perehdytty.

Vuonna 2008 toimikunta pyysi kuultavaksi kokouksiinsa viisi tanssiryhmää, joukossa myös M.A.D Tanssimaisterit sekä KokoTeatteri. Pikini Merin edustajia toimikunta tapasi kokousmatkallaan Turussa. Toimikunnan näkemys keskustelujen sisällöstä eroaa kannanotossa esitetystä, sillä keskusteluissa tuli esiin ryhmien toiminnassa esiintyviä ongelmia ja toimikunta esitti myös kriittisiä näkemyksiä.

Vuonna 2009 haettujen toiminta-avustushakemusten kokonaissumma oli 1 331 404 € ja myönnettävissä oleva määräraha 660 000 €. Tanssin määrärahat ovat kentän volyymiin ja hakijamäärään nähden erittäin pienet. Taatakseen edes osalle avustuksen saajia hiukan paremmat toimintaedellytykset, toimikunta päätti jo kautensa alkuvaiheessa selkiyttää avustuspolitiikkaansa ja myöntää aiempaa suurempia avustuksia.  Tämän seurauksena myönteisen päätöksen saaneiden avustuksia nostettiin osin selkeästi. Toisaalta eräiden aiemmin toiminta-avustusta saaneiden ryhmien toiminta katsottiin aiemman toiminnan ja hakemuksessa ilmenevän toimintasuunnitelman pohjalta sen luonteiseksi, että niiden toiminta vuonna 2009 soveltuu hakemusten perusteella projektiluonteisten erityisavustusten piiriin. Hallintolakiin nojaten hakemukset siirrettiin käsiteltäviksi erityisavustuksina ja näille yhteisöille myönnettiin erityisavustusta seuraavasti: KokoTeatteri yhdistys ry:lle 8000 € tanssituotantoihin, M.A.D Tanssimaisterit ry:lle 10 000 € Loikka-festivaaliin ja Pikinini Meri ry:lle 10 000 € tanssituotantoihin.

Yhteisöistä KokoTeatterin ja M.A.D Tanssimaisterien tukea ei ole nostettu viime vuosina, päinvastoin jälkimmäisen tukea laskettiin jo vuonna 2007. KokoTeatteri saa varsin suurta toiminta-avustusta valtion näyttämötaidetoimikunnalta (75 000 € vuonna 2009) ja tanssitaidetoimikunnan myöntämä tuki väheni tosiasiassa 7000 euroa (ollen vuonna 2008 15 000 €). Avustusta ryhmille haluttiin myöntää, mutta se myönnettiin erityisavustuksena, ei toiminta-avustuksena. Mitään tukea ei siis ole lakkautettu, koska vuosittain myönnettävä harkinnanvarainen tuki ei ole jatkuvaa, toisin kuin pysyvä lakisääteinen tuki, joka voidaan lakkauttaa.

Eräs taidetoimikuntalaitoksen luottamustoimisten asiantuntijaelinten erityispiirre on niiden vaihtuminen kolmen vuoden välein. Kukin toimikunta tekee omia linjauksiaan, jotka muuttuvat enemmän tai vähemmän seuraavan toimikunnan toimikaudella. Toimikunnat eivät voi sitoa päätöksillään seuraavaa toimikuntaa, joten päätökset ovat alttiita jatkuville muutoksille.  

Lopuksi on mainittava, että toimikunnan tekemät toiminta- ja erityisavustuspäätökset vuodelle 2009 olivat täysin yksimielisiä, eivätkä esteelliset jäsenet osallistuneet kokouksiin, joissa heidät jäävääviä asioita käsiteltiin.

Valtion tanssitaidetoimikunta